Eika Norden steg med +2,6% i oktober. Til sammenligning steg det Nordiske aksjemarkedet med +3,3%, målt i NOK. Så langt i år er fondet ned -14,4%. Dette er 3,9% bedre enn referanseindeksen som er ned -18,3%. Oktober var en god måned for aksjemarkedet etter bred nedgang i både september og august. Alle de nordiske markedene steg over 5%, og det var hovedsakelig sykliske vekstsensitive selskaper, slik som industri- og konsumselskaper, som ledet oppgangen. 

Oktober var preget av selskapers resultatrapportering for 3. kvartal. Aksjekursutslagene på rapporteringsdagen var gjennomgående store, spesielt selskaper som ikke innfrir på resultatforventninger ble straffet hardt i aksjemarkedet. Dette er et resultat av stor usikkerhet om fremtidig inntjening i den konjunkturnedgangen selskapene er midt oppe i. 
Vi har brukt mye tid på å høre på resultatframleggelser av selskapsledelser gjennom oktober, og til tross for svekkelse i makroøkonomiske data er signalene fra mange selskaper fortsatt positive. Budskapet varierer for de forskjellige bransjene, med betydelig svekkelse i etterspørsel for varige konsumvarer, slik som sykler og kjøleskap, mens etterspørselen fortsatt er rekordsterk innenfor flere typer industribransjer.

Mange selskaper vil komme styrket ut av dette med både høyere marginer og markedsandeler.  

Faktisk rapporterer flere industriselskaper fortsatt rekordstor ordreinngang. Med leveranse på disse ordre gjennom 2023 er mange selskaper godt rustet til å klare seg gjennom en nedgangskonjunktur i 2023. En annen trend er at selskapene gjennomgående leverer større prisøkninger enn ventet, mens kostnadene også er høyere enn ventet. Omsetningsestimater på aggregert nivå er derfor løftet noe, mens inntjeningsmarginer er blitt kuttet. I investorbrevet for september forventet vi "fortsatt betydelig kutt i estimater for 2023 gjennom høsten, også for nordiske selskaper". Vi tenker dette fortsatt står ved lag. Til tross for flere dimensjoner av usikkerhet - inflasjon, krig, konjunkturnedgang, flaskehalser i verdikjeder, energipriser, og tilgang på energi, for å nevne noen - er det imponerende å se hvor motstandsdyktige mange selskaper er, og hvordan de operasjonelt håndterer disse utfordringene. Mange selskaper vil komme styrket ut av dette med både høyere marginer og markedsandeler.

Av porteføljebidrag fra enkeltselskaper målt i norske kroner var det danske farmasiselskapet Genmab fondets beste bidragsytere med en aksjekursoppgang på 13,5%. Genmab er et farmasiselskap som forsker på og utvikler medisiner innenfor kreftsykdommer, men er nå i en fase med kommersialisering av medisiner. Genmab har allerede begynt å generere betydelige inntekter og overrasket markedet i oktober med å oppjustere forventningene. Det danske logistikkselskapet DSV var nest beste bidragsyter med en kursoppgang på 9,5% etter at selskapet leverte bedre enn ventet for 3. kvartal. Lastebilselskapet Volvo bidro også positivt med en kursoppgang på 9,6%. Volvo leverte også bedre resultater for 3. kvartal og ordreinngangen for nye lastebiler var overraskende sterk. Både DSV og Volvo er selskaper som vi vurderer som operasjonelt motstandsdyktige og som vi forventer vil kunne styrke sine posisjoner gjennom denne konjunkturnedgangen. På den svake siden bidro varmepumpeselskapet NIBE negativt med en nedgang i aksjekursen på -15,9% etter at stigende renter gjennom november presset prisingen av høymultippel-selskaper som Nibe

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.