Bakgrunn:

Orkla Sparebanks Næringsfond er en stiftelse, der Orkla Sparebank har skutt inn grunnkapitalen. Fondet har til formål å fremme tiltak som stimulerer og styrker utviklingen av næringsvirksomhet i bankens virkeområde.

Hva kan støttes?

Det kan være tiltak av generell karakter som for eksempel: utvikling av bedriftssamarbeid, eller ideer, konkrete planer mv som bedrifter eller enkeltpersoner ønsker å realisere.
Midlene skal særlig benyttes til finansiering av undersøkelser, kartlegging og forsøk med sikte på å komme i gang med ny produksjon/næringsvirksomhet, produktutvikling, konsulenttjenester, markedsundersøkelser mv.
Finansiering av tiltak som må anses som ordinære driftskostnader faller utenom ordningen. Av kostnader som ikke støttes er for eksempel utgifter til: markedsføring, varelager, fysiske investeringer i inventar og produksjonsutstyr. Fondet kan heller ikke bidra med manglende egenkapital i prosjekter.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal være mest mulig kortfattet, men likevel inneholde minimum følgende:
 • Hva søkes det støtte til – og hvor mye ?
 • Presentasjon av søker(e).
  Personer: navn, alder, utdanning, yrkeserfaring, evt. annet.
  Bedrifter: navn og org.nr, daglig leder, styre, eierforhold, forretningside
 • Beskrivelse av prosjekt
  (Hva er målet med prosjektet, kostnader, finansieringsplan, framdrift)

Dersom det foreligger, ønskes følgende tilleggsinformasjon:

 • Siste avlagte regnskap/ årsoppgjør
 • Budsjett
 • Markedsvurdering

Fondsstyret

Det er styret i Næringsfondet som i hovedsak fatter endelige vedtak i alle saker. Styrets leder har i samråd med banksjef, fullmakt til å fatte vedtak i saker med søknadsbeløp under 10.000 kr. Det er ingen klageadgang på de vedtak som er fattet.

Generelt

Det kan ikke påregnes støtte til kostnader som er påløpt før søknad er mottatt av administrasjonen.