Alle profilene i Eika Innskuddspensjon har positiv avkastning, også hensyntatt den kraftige prisstigningen vi opplever. Det betyr at du får kjøpt mer for pensjonspengene nå enn ved inngangen til året. Sparing til pensjon er langsiktig, og historien viser at du får betalt for å ha en høy andel aksjer på sparingen. Generelt sier vi at jo lenger tid det er igjen til du går av med pensjon, jo høyre andel aksjer kan du ha på pensjonssparingen din. Det kan derfor være lurt at du sjekker din profil i Smartspar-appen, og eventuelt endrer den til en som passer deg. Ta gjerne kontakt med rådgiveren din i banken for en pensjonsprat! 

Avkastning pr. 31/8:

  • Forsiktig: 3,88 %
  • Moderat: 8,38 %
  • Offensiv: 13,01%
  • 100 % aksjer: 16,62 % 

Markedskommentar fra forvalter: 

Første del av 2023 ble et godt år for fondssparere. Til tross for stigende renter, var den økonomiske aktiviteten høy gjennom årets seks første måneder. Leveranseproblemene som enkelte næringer opplevde gjennom fjoråret er stort sett løst, noe som betyr at bedriftene kan produsere som normalt. Bedriftene rapporterte også om fortsatt høy etterspørsel etter varer og tjenester. Totalt sett resulterte dette i at selskapene jevnt over leverte gode resultater, noe som var med på å løfte de internasjonale aksjeindeksene videre. Den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 steg med 15,6% første halvår, mens tilsvarende indeks i Europa var opp 16,6%. Oslo Børs referanseindeks, som er mer konsentrert rundt råvarer og energi, var på sin side kun opp 3,2% i første halvår. Ser vi på aksjefondene forvaltet av Eika Kapitalforvaltning var gjennomsnittlig avkastning for perioden på hele 11,2%. 

Rentemarkedet har også gitt en god avkastning så langt i 2023. De økte styringsrentene gir investorene en høyere løpende avkastning, samtidig som gode økonomiske resultater hos bedrifter og finansinstitusjoner sørger for en stabilitet i kredittmarkedene. Så langt i år har investeringer med lav risiko gitt en avkastning på 2%, noe som fører til en forventet årlig avkastning på over 4%. Man må helt tilbake til 2008 for å finne like god avkastning til investorer i pengemarkedet. 

Den økonomiske situasjonen man nå står i er hovedsakelig et resultat av de tiltakene både myndighetene og sentralbankene verden over iverksatte som en følge av COVID pandemien i starten av 2020. Kraftig fall i etterspørsel etter varer og raskt stigende arbeidsledighet ble møtt med massive finansielle og økonomiske tiltak. Den norske sentralbanken senket i løpet av kort tid sin styringsrente fra 1,5% til 0%, samtidig som Stortinget bevilget enorme støttepakker til utsatte næringer. De kraftige tiltakene fremstod som nødvendige på tidspunktet, men 3 år senere er det lett å se at resultatet ble at for mye penger ble tilbud til en for lav kostnad. Konsekvensen ble en kraftig prisvekst som spredte seg til mange bransjer og næringer. Norges Bank starter derfor å øke sin foliorente forsiktig igjen høsten 2021. Hevingene har fortsatt i takt med at inflasjonspresset har økt, og på sitt rentemøte i juni hevet sentralbanken for 11 gang. Styringsrenten ble da satt til 3,75%, som er det høyeste nivået siden høsten 2008. 

Erfaringsmessig vet man at det er vanskelig for sentralbankene å sette sine styringsrenter i en situasjon hvor inflasjonsveksten kommer delvis ut av kontroll. Uventet sterk prisvekst vil ofte resultere i en lønns- og prisspiral hvor stadig nye næringer og arbeidsgrupper forlanger økt kompensasjon for tapt kjøpekraft. Hvis denne spiralen får satt seg i økonomien, viser tidligere hendelser at økonomien må utsettes for et «rentesjokk». Dette vil da i praksis innebære at renten settes ubehagelig høyt for at bedrifter og privatpersoner raskt må tar ned sine investeringer og forbruk. Dette vil med stor sikkerhet resultere i en økonomisk nedtur. Vi tror det er mindre sannsynlighet for at en slik tilnærming er nødvendig fra Norges Bank nå enn det vi så for et halvt år siden. Vi tror derfor at Norges Bank vil heve renten med ytterligere 0,5% i inneværende år, for så å holde dette rentenivået gjennom 2024. En forsiktig, balansert tilnærming i å sette rentenivået vil være nøkkelen for å unngå unødvendige forstyrrelser og sikre en sunn økonomisk utvikling de neste årene.